Skip to content Skip to footer

Protocol Wangedrag

1. Inleiding
Regels (of afspraken) vormen de basiselementen voor het functioneren van een samenleving en dus ook voor een vereniging als de onze. Immers, de Enkhuizer Tennis Club is een onderdeel en een afspiegeling van de samenleving. Regels en afspraken, in de vorm van gedragscodes, zijn nodig om onze vereniging goed te kunnen besturen, een gezond sportklimaat te creëren en de accommodatie heel, schoon en veilig te houden. Bovendien geloven wij dat door het hanteren van regels op den duur ook de uitstraling van de vereniging naar buiten en de prestaties op het veld positief beïnvloed zullen worden.

Ten aanzien van de gedragscode gelden de volgende randvoorwaarden:

1. Alle leden worden ingelicht over de gedragscodes en binden zich hieraan. Binden wil zeggen dat eenieder zich aan de afspraken houdt en wordt gecorrigeerd als deze overtreden worden. Eenieder wordt hierin gelijk behandeld, ongeacht functie, positie of kwaliteiten

2. Elk lid is ongeacht positie of functie verantwoordelijk voor de uitvoering van de regels en afspraken. Handhaving van de gedragscodes en signalering van afwijkend gedrag is dus zowel een plicht als een verantwoordelijkheid van elk afzonderlijk lid. Dit geldt zowel voor wat zich op onze accommodatie voordoet als voor activiteiten (uitwedstrijden, toernooien e.d.) die buitenshuis onder de verantwoordelijkheid van de Enkhuizer Tennis Club plaatsvinden. Gesignaleerde afwijkingen moeten aan een bestuurslid worden gemeld.

3. Voor de behandeling van ernstige zaken en/ of de behoefte om in vertrouwen te kunnen spreken, is op verzoek een vertrouwensman of vrouw aanwezig. Door het aanstellen van een vertrouwens contactpersoon wordt het mogelijk gemaakt om in voorkomende situaties, op discrete wijze communicatie en actie mogelijk te maken.

4. Het voorbereiden en uitvoeren van sancties en bewaken van het rechtvaardig toepassen van de regels, wordt door het bestuur van de Enkhuizer Tennis Club ter hand genomen.


2. Correctief beleid
Indien wangedrag zich manifesteert, dienen maatregelen genomen te worden, immers ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’. De bedoelde maatregelen richten zich tegen wangedrag door leden en niet-leden. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan: beledigingen en discriminerende opmerkingen, onsportief spel, bedreigingen, handtastelijkheden, geweld en diefstal.

2.1 Wangedrag van leden
De Enkhuizer Tennis Club zal sancties opleggen aan leden, die zich voor, tijdens of na verenigingsactiviteiten (wedstrijden, trainingen en overige activiteiten) misdragen hebben, tegenover eigen leden en/ of de tegenpartij en de rest zoals toeschouwers. Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging zullen sancties opgelegd worden die variëren van een berisping tot royement. In alle gevallen kan de vereniging het desbetreffende lid, hangende de verenigingsprocedure, met onmiddellijke ingang een voorlopige schorsing opleggen.

Sancties kunnen worden opgelegd indien het gedrag van leden conflicteert met de binnen de Enkhuizer Tennis Club geldende waarden en normen, zoals die zijn vastgelegd in de gedragscode. Binnen de Enkhuizer Tennis Club onderscheiden we de volgende sancties:

Mogelijke sanctiesUitleg sanctieUitgevoerd of opgelegd door
BerispingEen correctieve opmerking of een kort opvoedkundig gesprekLeden van de Enkhuizer Tennis Club of ouders/verzorgers met melding naar bestuur
SchorsingUitsluiting van deelname of bijdragen aan verenigingsactiviteiten, voor bepaalde tijdBestuur Enkhuizer Tennis Club
RoyementDefinitieve uitsluiting van deelname c.q. bijdragen aan verenigingsactiviteitenHet bestuur Enkhuizer Tennis Club draagt voor aan de ALV (algemene ledenvergadering), waarna de ALV beslist

Een beschrijving van te nemen maatregelen bij wangedrag in voorkomende situaties is terug te vinden in de ‘incidentenlijst’ in hoofdstuk 3. Hieronder volgt nog een extra toelichting:

2.1.1 Berisping
Een berisping volgt direct op het vertoonde wangedrag. Een lid of ouder/verzorger motiveert de berisping kort aan de speler. Beroep is niet mogelijk. Een gesprek met de ouders (bij jeugdspelers) is alleen noodzakelijk bij herhaling. Voorval melden bij het bestuur, het bestuur legt het voorval vast.

2.1.2 Schorsing
Het besluit tot schorsing wordt voorbereid door het bestuur en wordt tevens ten uitvoer gelegd door het bestuur.

Bij het opleggen van een schorsing worden de speler en/of zijn/haar ouders uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij zijn minimaal 2 personen van het bestuur van de Enkhuizer Tennis Club aanwezig. Beroep indienen tegen een schorsing kan bij de ALV. Het bestuur archiveert wie een schorsing opgelegd heeft gekregen en tevens wanneer en waarom. Na het gesprek volgt een brief van het bestuur met daarin de reden van de schorsing en de schorsingsduur.

2.1.3 Royement
Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (gedragscode) en/ of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur van de Enkhuizer Tennis Club met opgaaf van reden.

De betrokkene kan binnen een maand schriftelijk beroep aantekenen bij de Algemene Leden Vergadering (ALV). Bij de eerstvolgende ALV wordt dit beroep besproken, waarna de leden vergadering beslist. Zie statuten artikel 9 lid 8. Betrokkene blijft geschorst tot de eerstvolgende ALV. Nadat het royement door de ALV is bekrachtigd zal een melding bij de KNLTB gedaan worden.

2.2 Wangedrag van niet gebonden bezoeker
Het bestuur van de Enkhuizer Tennis Club zal de toegang tot bij de vereniging in gebruik zijnde accommodaties (clubgebouwen, sportpark) ontzeggen aan bezoekers of toeschouwers die zich misdragen hebben. De duur van het toegangsverbod zal mede afhangen van de aard en de zwaarte van de misdraging.

Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van maatregelen tegen een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van politie of justitie. De Enkhuizer Tennis Club verplicht zich bij ernstig wangedrag van niet-leden tot:

  • Het volledig meewerken aan een politieonderzoek, inclusief het zo nodig doen van aangifte;
  • Het vragen om politiebijstand bij dreigende omstandigheden;
  • Zich bij het effectueren van opgelegde sancties zo nodig te voorzien van hulp van de bevoegde instanties, zoals de deurwaarder en/ of de politie;
  • Alle vormen van fysiek geweld worden schriftelijk gemeld middels een aangifte bij de politie onder opgave van getuigen.


2.3 Overig beleid

De Enkhuizer Tennis Club spreekt de intentie uit om:

  • Een door een andere vereniging geroyeerd lid niet als lid te accepteren;
  • Bij aanmelding van een nieuw lid een eventueel door de andere vereniging opgelegde sanctie over te nemen.

In bovenstaande situaties kan slechts met toestemming van betrokkene informatie ingewonnen worden bij de vorige club. Nadelige bevindingen kunnen consequenties hebben voor het lidmaatschap van de Enkhuizer Tennis Club.