Skip to content Skip to footer

Gedragscode

Gedragscode Enkhuizer Tennis Club

1. Inleiding

De Enkhuizer Tennis Club wil eraan bijdragen dat alle leden met plezier sporten en zich verder ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de sport vinden we belangrijk. De Enkhuizer Tennis Club wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. We willen dat de Enkhuizer Tennis Club een ontmoetingsplaats is waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden (leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd). Daarnaast zijn er specifieke gedragsregels opgesteld per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers). De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling
De Enkhuizer Tennis Club wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/begeleider/vrijwilliger bij de Enkhuizer Tennis Club wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij de Enkhuizer Tennis Club worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan en over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

3. Algemene gedragsregels

De Enkhuizer Tennis Club vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het sporten als op het gebruik en het betreden van het “Rietbos” sportcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Tennis en padel zijn sporten die je met elkaar beoefent binnen de club en tijdens de competitie met de tegenstander gezamenlijk. Zonder samenspel en tegenstander kunnen we niet sporten

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander tijdens de competitie.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.


Op en rond het “Rietbos” sportcomplex
Het “Rietbos” sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen behalve naar het terras. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het glas- en aardewerk dan zelf even terug.
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 • Blijf achter de hekken tijdens een wedstrijd.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst, dus niet ergens anders.
 • Auto’s worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde parkeerstroken buiten het complex

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

4. Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn de kern van de Enkhuizer Tennis Club

De speler:

 • Op de tennis en padelbanen is het verplicht de daarvoor geschikte schoenen te dragen. Schoenen met een te grove zool maken de banen kapot.
 • Op de tennis en padelbanen word je geacht te spelen in gepaste kleding
 • Indien je deelneemt aan trainingen of wedstrijden dien je op tijd aanwezig te zijn en je tijdig af te melden indien je niet kan.
 • Hang de banen op de juiste manier af in het digitale systeem, dus personen die spelen dienen in het systeem te staan. Bij het niet juist afhangen zijn alle leden die op dat moment op die baan staan hier verantwoordelijk voor.
 • Indien er toch geen gebruik wordt gemaakt van de gereserveerde baan, dan wordt de reservering uit het systeem gehaald om de baan vrij te geven voor andere leden.
 • Indien er een introducé (niet lid van ETC) meespeelt, betaalt deze netjes de introducévergoeding via de QR bij de toegangsdeur naar de kleedkamers. De leden die samen met deze introducé op de baan staan zijn hier verantwoordelijk voor.
 • 2 diensten per jaar draait of ze afkoopt.


5. Gedragsregels voor de trainer

Alle eerdergenoemde algemene gedragsregels zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

De trainer:

 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
 • Brengt spelers passie bij voor het spel.
 • Voert zijn taken uit in de geest van de functieomschrijving die hij heeft ontvangen.


Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol nuttigt, niet rookt tijdens het trainen van een team en geen drugs gebruikt.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.


6. Gedragsregels voor de ouders/ verzorgers van de jeugdspeler

Alle eerdergenoemde algemene gedragsregels zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken van het veld.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders


Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Erop toezien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.
 • In woord en gedrag een “goed” voorbeeld zijn langs de lijn.
 • Zich met respect en sportiviteit gedragen naar de tegenstander, de ouders en begeleiders van de tegenstander.


Is er kritiek op trainingen, de begeleiding of de organisatie binnen de club of rondom wedstrijden, dan kan dit worden gemeld bij de desbetreffende vertegenwoordiger van de vereniging! Kies daarvoor een gepast moment en een respectvolle manier.

7. Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet bij de sport betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Hij of zij is een belangrijk voorbeeld. Ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

De vrijwilliger:

 • Dient erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.


8. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Het is niet toegestaan om alcohol op de velden of in de kleedkamer te gebruiken.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is tijdens jeugdwedstrijden niet toegestaan.
 • Het is verboden te roken op het gehele sportpark.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en leidt direct tot uitsluiting van het lidmaatschap van de Enkhuizer Tennis Club en verwijdering van het “Rietbos” sportcomplex.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.

Sancties
Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.

Ernstig ongewenst gedrag kan na melding worden opgenomen in het “gedragslogboek” en uiteindelijk ook worden meegewogen in de uit te spreken sanctie.