Lidmaatschap en Contributie

Als je gebruik wilt maken van de padelbanen moet je in principe lid zijn van ETC. (Indien er ruimte is kan je als niet-lid een padelbanen huren, in de daluren, zie pagina padelbanen huren).

ETC hanteert 1 lidmaatschap. Als je lid wordt, kun je zowel tennissen als padellen.

Lid worden

Lid worden kan door aanmelding via deze link: Inschrijven

Door dit online inschrijfformulier word je opgenomen in onze ledenadministratie en worden deze gegevens direct doorgestuurd naar KNLTB.Club. Na goedkeuring door Alice krijg je een bericht ter bevestiging.

Waar moet een digitale pasfoto voor de ledenpas aan voldoen

• De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
• De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
• De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
• Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
• Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn;
• De foto dient tenminste 300 (breed) x 400 (hoog) pixels groot te zijn, groter is geen probleem

Extra opmerkingen lidmaatschap

  1. De vereniging draait op vrijwilligers. Daarmee zorgen we voor betrokkenheid en drukken we de kosten. Senioren zijn verplicht om minimaal 8 uur per jaar kantinedienst te draaien of een andere vrijwilligerstaak op zich te nemen. Wil je dit niet, dan kan de kantinedienst worden afgekocht voor € 50,00. Nieuwe leden hoeven in het eerste lopende jaar geen vrijwilligersdiensten te draaien, maar zijn vanzelfsprekend meer dan welkom
  2. Voor het aanmelden als lid kun je gebruik maken van het elektronische formulier. Wij vragen je ALLE gevraagde gegevens in te vullen en het formulier daarna pas te verzenden. Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging van jouw aanmelding. Daarop volgend ontvang je een mail met verdere informatie.
  3. De ledenadministratie neemt je aanmelding pas in behandeling als je de ondertekende machtiging en een pasfoto heeft ingeleverd. Deze pasfoto is nodig voor de KNLTB-pas. Deze pas wordt ook gebruikt voor de bediening van de elektronische toegang en het elektronische afhangsysteem.
  4. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
  5. Je ontvangt een meerjaren KNLTB ledenpas. Deze pas is nodig om toegang te krijgen op het park, een baan af te hangen en heb je nodig om competitie en toernooien te spelen.

Opzeggen

Wanneer je wilt opzeggen moet jouw opzegging vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie binnen zijn. Indien de opzegging niet voor deze tijd is ontvangen ben je voor het volgende verenigingsjaar nog lid. Je kunt jezelf afmelden door een mail te sturen naar Email: etc.ledenadministratie@ziggo.nl

Mutaties

Ben je verhuisd, heb je een nieuw telefoonnummer of e-mailadres of staan je adresgegevens niet juist vermeld in de ledenlijst? Geef de wijziging dan door aan de ledenadministratie. Als je oude pasfoto aan vervanging toe is, kun je een nieuwe pasfoto inleveren bij de ledenadministratie vóór 1 december.

Contributie

Lidmaatschap
Pupillen
Junioren/Aspiranten
Studenten
Senioren

Rolstoeltennis
Wie
t/m 10 jaar
11 t/m 17 jaar
> 18 jaar *
18 en ouder

=
Contributie per jaar
€ 55,-
€ 75,-
€ 75,-
€ 130,-

€ 75,-

De contributie wordt bepaald aan de hand van de leeftijd welke in het lopende kalenderjaar bereikt wordt.

Regeling “Tussentijds lid worden
Meldt men zich als lid aan de in het lopende jaar dan bedraagt de contributie:
januari t/m mei de volledige contributie
juni 6/8 van de contributie
juli 5/8 van de contributie
augustus 4/8 van de contributie
september 3/8 van de contributie
oktober t/m december 2/8 van de contributie
Als aanmeldingsdatum geldt de datum dat de ledenadministratie de aanmelding bij de bond invoert.

 * ETC Studentlidmaatschap-regeling
Studerende ETC-leden kunnen in aanmerking komen voor het studenten contributietarief.
Voorwaarden: Inschrijving voor het volgen van een voltijds of duale opleiding aan hbo of universiteit van minimaal 1 jaar of langer en leeftijd op 1 januari van het desbetreffende jaar maximaal 30.
Regeling: Om in aanmerking te komen voor het studentlidmaatschap dient men voor 31 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar een verzoek in te dienen bij de ledenadministratie van ETC. Hierbij te voegen een kopie van een geldig bewijs van inschrijving voor de betreffende studie. Het toekennen van een studentlidmaatschap geldt voor een jaar. Het studentlidmaatschap dient dus ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden.