Contributieverhoging seizoen 2018

Maandag 18 december 2017 vond de Bijzondere Leden Vergadering plaats. Hierin zijn met unanieme toestemming van de aanweizge leden enkele besluiten genomen die we graag willen toelichten in deze Nieuwsbrief.

Voor de volledige notulen, verwijs ik u graag naar de volgende link:
Notulen BLV maandag 18 december 2017.

Om de vereniging financieel gezond te kunnen houden, is vanuit het bestuur een voorstel gedaan om de contributie te verhogen voor alle leden in 2018.

De voornaamste reden hiervan is, doordat het ledenaantal jaarlijks verminderd, worden de vaste lasten door minder mensen gedeeld. Ten tweede kunnen we concluderen dat de contributie van de leden van ETC beduidend lager is ten opzichte van omliggende tennisverenigingen. Dit geldt met name voor leden die vallen onder 65+leden. Deze leeftijdsgroep is tevens de groep die het meest gebruik maakt van de banen.

Vanuit de aanwezige leden is het voorstel vanuit het Bestuur overtroffen door een voorstel te doen om de contributie voor seniorleden en 65+leden gelijk te trekken naar elkaar. Dit voorstel is door alle aanwezige leden unaniem akkoord bevonden en dus aangenomen.
Als Bestuur zijn we ons ervan bewust dat dit besluit voor sommigen van jullie een onaangename verrassing is. Ons streven is om ieder lid binnenboord te houden. Bij betalingsonmacht kan men kiezen voor gespreide betaling, of heeft u een ander voorstel dan kan dat in overleg met de penningmeester (Theo Brugman).

De contributie voor 2018 is:

Lidmaatschap

Pupillen

Junioren/Aspiranten

Studenten

Senioren

Rolstoeltenissers

Wie

t/m 10 jaar

11 t/m 17 jaar

> 18 jaar *

18 jaar en ouder

=

Contributie per jaar

€ 45,-

€ 65,-

€ 65,-

€ 120,-

€ 65,-